Одобрена със Заповед № 09-1737/27.06.2019 на Министъра на образованието и науката
Кратко описание:

Програмата е предназначена за начални учители. Спецификата на съвременното обучение в начална училищна възраст – диференцирано в два модула в програмата. Единият модул поставя акцент върху същността на иновациите в обучението в педагогическата практика. Другият модул е ориентиран към спецификата на приложението му в практиката. В теоретичен план се разглеждат постановки свързани със сравнение между традиционното и интерактивното обучение; представят се особеностите и различията ; разглеждат се стратегиите в контекста на положителното влияние върху развитието на учениците. В практически план се работи върху развиване на умения за: приложение на различни подходи и иновативни методи в зависимост от спецификата на конкретните социокултурни условия; за разширяване възможности за компетентности на педагогическите кадри; за овладяване на стратегии за иновативно обучение, съобразно с интересите и възможностите на учениците. Разработване на методически модели за формиране, затвърждаване и контрол на знанията на учениците с оглед на подготовката им; приложение на иновативни подходи за развиване на комуникацията на учениците.

Продължителност на обучението: 16 часа
Брой кредити: 1
Лектори: гл. ас. д-р Весела Мирчева
Начин на завършване на обучението: Тест; Презентация