Одобрена със Заповед № 09-217/02.02.2018 на Министъра на образованието и науката
Кратко описание:

Съотношението на практическата и теоретичната част е 60 на 40. Програмата се представя под формата на лекционен диалогичен курс с включени практически упражнения. Тя се съотнася с държавния образователен стандарт: «Статута и професионалното развитие на педагогическите специалисти», «ДОС – Качество» (2016), спрямо Закона за предучилищното и училищното образование (2016). Като се има предвид съдържанието на одобрените от МОН учебници, някои от които са издадени през 2001-2002 г. (с второ издание 2012 г.), педагогическите специалисти се запознават с най-новите научни постижения по нова българска история, имащи отношение и връзка с преподаването на история в прогимназиалния и гимназиалния курс на обучениe. Акцентира се върху интерпретирането на познати и нови исторически документи. Представят се дискусионните въпроси в историографията. Практическата част включва работа с конкретни проблемни полета от новата българска история. Прилагат се интерактивни методи на педагогическо взаимодействие и модели на представяне на дискусионните въпроси.

Продължителност на обучението: 16 часа
Брой кредити: 1
Лектори: 
Начин на завършване на обучението: Защита на проект; Презентация