Одобрена със Заповед № 09-1737/27.06.2019 на Министъра на образованието и науката
Кратко описание:

Големите промени в света през последните два века превърнаха демографията в една от най-важните науки. Днес в света имаме два противоположни и еднакво значими демографски процеса. От неконтролируема раждаемост, рязко увеличаване на населението и акумулиране на свръхмного младо население в развиващия се свят, до критично ниски стойности на раждаемост и безпрецедентно застаряване на населението в развития свят. Факторите за тези процеси, конкретните параметри на демографските показатели и последствията от тях са разгледани в регионален аспект в тази програма. От своя страна България вече 30 години се намира в тежка демографска криза. За тези години населението на страната е намаляло с около 2 млн.д., а България неизменно е в тройката на държавите с най-висок отрицателен естествен прираст в света. Също в програмата са разгледани факторите за демографската ситуация в България и пътищата за излизане от негативната демографска тенденция. На базата на тази фактология в курса на обучение ще се правят регионални демографски анализи, кратко и средносрочни демографски прогнози, ще се разработват динамични симулационни модели за демографско развитие на България и света.

Продължителност на обучението: 16 часа
Брой кредити: 1
Лектори: доц. д-р Георги Бърдаров
Начин на завършване на обучението: Защита на проект