Одобрена със Заповед № РД09-1724/11.08.2020 на Министъра на образованието и науката
Кратко описание:

Програмата осигурява на педагогическите специалисти и непедагогическия персонал етнопсихологопедагогически подходи, принципи и методи за прилагане процеса на образователна медиация при превенцията и решаване на конфликтни ситуации, дискриминационни прояви, прояви на агресия, подобряване на обхвата в образователната система, повишаване на ефективността на взаимодействието с родителите. Тя има за цел да изгради у учителя: – знания и компетентности за прилагане на образователна медиация като педагогическа практика, осигуряваща превенция срещу актуални негативни явления с породени промени от социалния контекст и проекциите му в образователното пространство в условията на мултикултурна и мултиетническа среда; – овладяване на технологията на образователна медиация в мултикултурна среда за ценностно–ориентирано и рефлексивно педагогическо взаимодействие между учители и родители, учители и ученици, както и между ученици с различен етнически произход и различни етнокултурни маркери. Основната цел на програмата е придобиване и усъвършенстване на умения, знания, социокултурни и интеркултурни компетентности от педагогическите специалисти в когнитивен и личностен план за реализиране на образователна медиация. Програмата завършва с решаване на задача, изработване на модел на взаимодействие с родители чрез прилагане на образователна медиация, решаване на казус, установяване на усвоените познания и компетентности от педагогическите специалисти и непедагогическия персонал.

Продължителност на обучението: 48 часа
Брой кредити: 3
Лектори: проф. д-р Ирина Колева, проф. дпн Димитър Димитров, Лало Каменов, доц. д-р Мирена Легурска, гл. ас. д-р Виолета Коцева – Попова
Начин на завършване на обучението: Изработване и представяне на модел на прилагане на образователната медиация като етнопсихологопедагогическа практика.