Одобрена със Заповед № РД09-1724/11.08.2020 на Министъра на образованието и науката
Кратко описание:

Програмата е насочена към повишаване на социокултурните компетентности на педагогическите специалисти за работа в мултикултурна образователна среда. Тя залага на запознаването им с рефлексивни знания относно спецификите и характеристиките на етнически и религиозни общности и групи, представени на територията на Република България. Това има за цел да оптимизира образователния процес в мултикултурна среда. Като подцели на програмата могат да се посочат: 1. Запознаване с особеностите на съвременния образователен процес, изграден на основата на взаимно зачитане, емпатия и толерантност в условията на мултикултурна образователна среда 2. Запознаване със социокултурните характеристики на различните общности и групи с оглед по-лесната комуникация в мултикултурна образователна среда 3. Запознаване и усвояване на интерактивни образователни технологии за ценностно-ориентиран образователен процес Програмата представя теоретическите изследователски перспективи за общуване в мултикултурна образователна среда, чрез анализ на традиционния български модел на съжителство в региони със смесено в етнически и конфесионален план население. Представят се добри практики и опити, които в хода на обучението се анализират от участниците. Основната цел е придобиване от педагогическия специалист на социокултурна и интеркултурна компетентност в когнитивен и личностен план. Програмата завършва с дискусия по предварително поставена на педагогическия специалист задача за рефлексия на получените знания.

Продължителност на обучението: 48 часа
Брой кредити: 3
Лектори: проф. д-р Ирина Колева, гл. ас. д-р Виолета Коцева – Попова
Начин на завършване на обучението: Защита на курсова работа по предварително поставена тема