Одобрена със Заповед № РД 09-1737/27.06.2019 на Министъра на образованието и науката
Кратко описание:

Програмата представя възможност за преосмисляне на редица социално-възпитателни технологии за да се гарантират новите образователни и възпитателни резултати. Теоретични и практико-приложни търсения за създаване, апробиране и верификация на актуални практики и технологии, върху базата на традиционно доброто в образователната ни политика- извънкласните и извънучилищните форми на работа за успешна социална изява и творчество, съпоставени със закона за предучилищното и училищното образование. /2016/ В теоретичен план учителите се запознават със специално организираната педагогическа среда, в която да се стимулират иновативните ресурси за личностно развитие, социализация и творческа изява. Практическата част включва групова дейност на учители, спрямо техния профил на компетентност и кариерен статус / младши, старши и главни учители/ за разрешаване на самостоятелни творчески модели в посока–преодоляване на антиномията между образованието и възпитанието, и осъществяване на пълно единство между тях с оглед на пълноценното личностно формиране на всеки един учащ. Стимулира се творчеството, фантазията и изобретателността им като се упражняват различните форми на общуване , преподаване, изследване и анализиране чрез нестандартни игрови подходи и нови практики в съвременния педагогически свят.

Продължителност на обучението: 16 часа
Брой кредити: 1
Лектори: доц. д-р Божена Такворян – Солакян
Начин на завършване на обучението: Защита на портфолио по поставени педагогически задачи за апробация в педагогическата практика.