Одобрена със Заповед № 09-217/02.02.2018 на Министъра на образованието и науката
Кратко описание:

Съотношението на практическата и теоретичната част е 60 на 40. Програмата се представя от актуални форми на проблемите, свързани със самоеценката на училищата и учителите. В теоретичен план, педагозите се запознават със същността, структурата и основните моменти на самооценката, която се прави за всяка учебна година. Посочва се ролята и същността на дейността на Комисията за самооценка към всяко учебно заведение. Апробираният педагогически модел се състои от : Педагогически модели, чрез които се осъществява атестирането на педагогическите кадри- запознаване с критериите за самооценка, изпълнението на основните задължения по длъжностната характеристика. Практическата част включва работа в групи на учители, спрямо техният профил на компететност и кариерен статус (младши, старши и главни учители) за анализ на основните дейности в училище- преподаване, работа с напреднали и изоставащи деца, срещи с родителите, отчет на дейностите.

Продължителност на обучението: 16 часа
Брой кредити: 1
Лектори:  
Начин на завършване на обучението: Процесът на обучение може да завършва и със защита на портфолио по поставени педагогически задачи за апробация в педагогическата практика.