Одобрена със Заповед № 09-1737/27.06.2019 на Министъра на образованието и науката
Кратко описание:

Програмата включва: А) Теоретична част Музиката и музикалните послания. “Сериозна” и популярна музика – родови връзки между двата типа музика. Фолклорната традиция и днешното време; възникване на фолклора като поглед към света; движение на фолклора във времето. Актуални проблеми на обучението на музика. Фактори, обуславящи съвременните тенденции в българското музикално образование. Музикалнообразователни стратегии; Новите измерения на традиционно типичната за музикалната педагогика т.нар. детска музика. Главни педагогически технологии при осъществяване на основните видове музикална дейност и свързаните с тях цели и педагогически подходи. Технологии и форми на работа за активизиране и развиване на мисленето на учениците. Смисълът на наблюденията и анализите на музика; задачи, казуси, тестови задачи; техники на задаване на въпроси към учениците. Провокиране на активното разсъждение, способността за асоциативно мислене и за улавяне на смислите и значенията на нещата. Правото на личен вкус и предпочитания; толерантност към избора на другия – аксиоми на съвременната плуралистична културна комуникация като важна рефлексия в образованието. Знанията за музиката и в контекста на нейното социалното обвързване, богатството от форми и функциониране. Интерпретация на знанията в учебния процес. Б) Практическа част: Решаване на казуси и задачи, свързани с учебното съдържание в началния етап. Анализ и аргументации на избраните решения. Анализиране на музика – инструментална и песни.

Продължителност на обучението: 16 часа
Брой кредити: 1
Лектори: доц. д-р Мария Попова
Начин на завършване на обучението: Тест