Одобрена със Заповед № (tba) на Министъра на образованието и науката
Кратко описание:

Програмата се представя под формата на учебна лаборатория за апробиране на различни гледни точки към периода на социализма и излизане от двуполюсния, политизиран модел на отношение. Тя се съотнася с държавния образователен стандарт: «Статута и професионалното развитие на педагогическите специалисти», «ДОС – Качество» (2016), спрямо Закона за предучилищното и училищното образование (2016). В теоретичен план педагогическите специалисти се запознават със състоянието на изследванията за социализма и основните дебати в обществото в дискурса на съвременното развитие на страна, член на ЕС. За приемане на съвременните предизвикателства при преподаването на посочения период, водещи са теориите за колективната и индивидуалната (семейната) памет, помнене и забрава. В диалогичен план ще бъдат представени процесите на индоктриниране чрез всекидневието, празничната система, системата на изграждане на групови и персонални стратегии. Практическата част включва работа с респонденти и анализ на противоречивите спомени и оценки за времето на социализма.

Продължителност на обучението: 16 часа
Брой кредити: 1
Лектори: проф. днк Маргарита Карамихова
Начин на завършване на обучението: Провеждане, дешифриране и анализ на 5 интервюта с хора, родени около 1944 година, по избрана и одобрена тема