Одобрена със Заповед № РД09-1724/11.08.2020 на Министъра на образованието и науката
Кратко описание:

Програмата представя теоретични аспекти свързани с международни документи за защита правата на човека /детето/: Всеобща декларация за правта на човека, Конвенция на ООН за защита правата на човека, европейски модел за правата на детето, съдържание на Конвенцията за правата на детето и процеса на приемане на Конвенцията. Включени са теми свързани с нарушаване на правата на детето, привеждане на Конвенцията в действие, прилагане на Конвенцията на ООН за правата на детето, представяне на правата на децата в медиите, участието на децата, програми за действие. Разглежда се националното законодателство свързано с участието на България в международните и европейски политики за правата на детето и Закона за закрила на детето. Програмата представя практически аспекти свързани с модели на обучение по правата на човека /детето/ в мултикултурна среда. Методи и форми на обучение по проблемите на правата на детето в мултикултурна среда. Учебни програми за обучение по правата на човека/детето/ в мултикултурна среда.

Продължителност на обучението: 48 часа
Брой кредити: 3
Лектори: проф. д-р Ирина Колева, Лало Каменов, доц. д-р Мирена Легурска
Начин на завършване на обучението: Защита на проект