Одобрена със заповед № РД09-685 / 23.01.2017 на Министъра на образованието и науката
Кратко описание:

Програмата е в съответствие с НАРЕДБА № 12 от 01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти към Закона за предучилищното и училищно образование. Насочена е към уменията за самооценка на професионалното развитие на учителя по биология. Практическата част включва анализ, създаване и аргументиране на модели за представяне на добри педагогически практики, на критерии за вътрешно оценяване и пътища за мотивиране на учениците. Портфолиото се представя като състав, функции и цели, като и като средство за автентична оценка, осигуряващо на субекта съвкупност от данни за индивидуалните постижения, и като ефективен “инструмент” за контрол върху процеса и резултатите от собствените педагогически действия.

Продължителност на обучението: 16 часа
Брой кредити: 1
Лектори: проф. д-р Наташа Цанова, доц. д-р Надежда Райчева, гл. ас. д-р Иса Хаджиали
Начин на завършване на обучението: Защита на проект