Одобрена със Заповед № РД 09-217/02.02.2018 на Министъра на образованието и науката
Кратко описание:

Съотношението на практическата и теоретичната част е 80 на 20. Програмата се представя под формата на учебна лаборатория за изграждане на мултикултурен празничен календар в училище. Тя се съотнася с държавния образователен стандарт: «Статута и професионалното развитие на педагогическите специалисти», «ДОС – Качество» (2016), спрямо Закона за предучилищното и училищното образование (2016). В теоретичен план педагогическите специалисти се запознават с актуалните теории за ритуална година и памет, принципи на изграждане на личен архив и възможностите, които те разкриват пред процеса на образование във всички степени на образователната система. Практическата част включва работа с лични истории на семействата на децата и изграждане на общ празничен календар. Прилагат се интерактивни методи на педагогическо взаимодействие и модели на семейно възпитание в различни типове съвременни семейства.

Продължителност на обучението: 16 часа
Брой кредити: 1
Лектори:  
Начин на завършване на обучението: Защита на проект; Презентация