Одобрена със Заповед № 09-217/02.02.2018 на Министъра на образованието и науката
Кратко описание:

Работата в електронна среда изисква специфични знания и умения с познаване възможностите на самата среда и с ефективното им използване за конкретно обучение. Програмата надгражда по достъпен начин знанията и уменията за ефективно използване на популярната безплатна учебна среда Moodle за обучение по чужд език. Представените примери лесно се адаптират както за обучение по друг чужд език, така и за други хуманитарни дисциплини. Теоретичната част (50%) представя възможностите на Мудъл за различни видове комуникация, обратна връзка и електронно оценяване. Разгледани са настройки на електронния бележник и начините за оценяване. Специално внимание е отделено на създаване на тестове и използването на видовете тестови въпроси в обучението по чужд език. Практическата част (50%) фокусира върху работа демонстрираните възможности на електронната среда. Участниците създават стъпка по стъпка свой тест, банка с въпроси за него и задачи за комуникация. При завършване на обучението, всеки участник представя своя тест и система на оценяване в електронната среда. Присъствената форма е в 100% присъствени занятия в компютърна зала. Дистанционната форма е 100% неприсъствено, в електронна среда, с интерактивни видео занятия и материали в традиционна и електронна форма, онлайн подкрепа и обратна връзка. Частично-присъствената форма е с 50% присъствени занятия, онлайн подкрепа и обратна връзка. Всички ресурси и дейности са достъпни и в електронна форма.Не се изискват специални технически умения.

Продължителност на обучението: 16 часа
Брой кредити: 1
Лектори:  
Начин на завършване на обучението: Защита на проект; Другo: Обратна връзка за проведеното обучение