Одобрена със Заповед № 09-217/02.02.2018 на Министъра на образованието и науката
Кратко описание:

Работата в електронна среда изисква специфични знания и умения, с познаване възможностите на самата среда и с ефективното им използване за конкретно обучение. Програмата представя по достъпен начин основните възможности на най-често използваните безплатни учебни среди – Moodle – за обучение по чужд език. Теоретичната част е базирана на примери от обучение по английски език, които лесно се адаптират както за обучение по друг чужд език, така и за други хуманитарни дисциплини. Теоретичната част (50%) представя потенциала на Мудъл. Демонстрират се настройки и основни блокове на курса, управление на потребители и създаване на занятия. Специално внимание е отделено на създаване на дейности, формулиране на инструкции и свързването им с ресурсите. Практическата част (50%) фокусира върху работа с демонстрираните възможности на електронната среда. При изпълнение на специално създадени задачи, участниците създават стъпка по стъпка свой курс, занятие и ресурси за него. При завършване на обучението, всеки участник представя своя курс в електронната среда. Присъствената форма е в 100% присъствени занятия в компютърна зала. Дистанционната форма е 100% неприсъствена, в електронна среда, с интерактивни видео занятия и материали в традиционна и електронна форма, онлайн подкрепа и обратна връзка. Частично-присъствената форма е с 50% присъствени занятия, онлайн подкрепа и обратна връзка. Всички ресурси и дейности са достъпни и в електронна форма. Не се изискват специални технически умения.

Продължителност на обучението: 16 часа
Брой кредити: 1
Лектори:  
Начин на завършване на обучението: Защита на проект; Другo: Обратна връзка за проведеното обучение