Одобрена със Заповед № РД09-1724/11.08.2020 на Министъра на образованието и науката
Кратко описание:

Програмата се представя от актуални форми на педагогическо взаимодействие с деца, ученици и родители по ДОС «Гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование» /2016/, спрямо законът за предучилищното и училищното образование /2016/. В теоретичен план учителите се запознават с копетентностният – организационен и рефлексивният – психологически подходи на педагогическо взаимодействие в условията на детската градина и училище. Апробираният педагогически модел за работа в мултикултурна среда се състои от: Етнопедагогически и етнопсихологически модели в мултикултурна образователна среда. Билингвална технология за усвояване на български език от деца, чийто семеен или майчин език не е български. Практическата част включва работа в групи на учители, спрямо техният профил на компететност и кариерен статус за разрешаване на педагогически казуси и инциденти в мултикултурна образователна среда, в зависимост от стратегията за развитието на конкретната детска градина и училище. Прави се характеристиката на етническата общност или группа от деца и родители.

Продължителност на обучението: 48 часа
Брой кредити: 3
Лектори: проф. д-р Ирина Колева, Лало Каменов, проф. д-р Мирена Легурска
Начин на завършване на обучението: Процесът на обучение завършва със защита на портфолио по поставени педагогически задачи за апробация в педагогическата практика.