Одобрена със Заповед № 09-1737/27.06.2019 на Министъра на образованието и науката
Кратко описание:

Програмата се представя от актуални форми за развитеие и е насочена към професионално усъвършенстване и кариерно развитие чрез определянето на конкретни, измерими, осъществими цели и приоритети за професионално развитие и усъвършенстване на ръководни кадри и педагогически специалисти в образователната сфера. В теоретичен план обучаемите се запознават с проблемите на съвременните световни и европейски постижения в образователния мениджмънт, европейската идентичност и европейската идея, тяхната еволюция и динамика в съвременния свят, съпоставени с българския обраователен модел. Практическата част включва групова дейност на обучаемите, спрямо техния профил на компететност и кариерен статус / младши, старши и главни учители, директори, заместник–директори/ за разрешаване на самостоятелни творчески задачи, в контекста на съвременни модели на управленски дейности.

Продължителност на обучението: 16 часа
Брой кредити: 1
Лектори: гл. ас. д-р Найден Косев
Начин на завършване на обучението: Тест