Одобрена със Заповед № 09-1737/27.06.2019 на Министъра на образованието и науката
Кратко описание:

Програмата включва А) Теоретична част: Музиката и музикалните послания. “Сериозна” и популярна музика. Взаимодействия между двата типа музика. Фолклорната традиция и движение на фолклора във времето.. Днешните форми на функциониране на музиката; детето, електронните медии и музиката. Традиционни и съвременни схващания за същността на т.нар. “детска музика”. Съвременното дете и днешната музикална култура. Артефактите и целите на музикалното възпитание. Педагогически технологии при осъществяване на основните видове музикална дейност и свързаните с тях цели и педагогически подходи. Съвременната интонационна среда; нови характеристика при възприемането на музика. Технологии и форми на работа за активизиране на мисленето на децата. Смисълът на наблюденията и анализите в ситуациите по музика; техники на задаване на въпроси към децата. Интерпретация на песенния репертоар. Параметри на музикалната осведоменост / знанията за децата в ситуацията по музика и в целия режим на детската градина. Комплексното етично и гражданско възпитание на децата – чрез музиката и заниманията с нея. Музикални предпочитания, право на детето на личен вкус, художествени интереси и предпочитания Б) Практическа част: Анализиране на музика – инструментална и песни. Решаване на задачи, казуси, формулиране на въпроси и задачи към децата.

Продължителност на обучението: 16 часа
Брой кредити: 1
Лектори: доц. д-р Мария Попова
Начин на завършване на обучението: Тест