Одобрена със Заповед № РД09-1724/11.08.2020 на Министъра на образованието и науката
Кратко описание:

Програмата предлага комплекс от ефективни методологически инструменти за работа с ученици от малцинствени групи на открито за разгръщане на личния потенциал и емоционалното здраве, развитие на социалните умения и надграждане на компетентностите за работа в екип. Педагогическите специалисти ще имат възможността да получат теоретични и практически познания за групово динамичните процеси на общуване и умения за ефективното им управление. Участниците ще развият компетентности за повишаване на комуникационните си умения, разрешаване на конфликти, ще усвоят методи за справяне с агресивни прояви. Програмата е базирана основно на методите “учене чрез преживяване”, “приключенско консултиране”, “системния подход”. Курсът ще предложи теоретично представяне на метода “учене чрез преживяване” (разработен на база на идеите на американския психолог Карл Роджърс) като същевременно наблегне на практическите упражнения за използване на конкретни инструменти за постигане на екипна кохезия, развитие на емоционална интелигентност, ефикасни техники за формиране на умения за съпричастност, ангажираност и солидарност у учениците. Педагогическите експерти ще имат възможност да преживеят и водят всеки един етап от обучителния процес – да разработват упражнения, да водят сесии на открито, да ръководят процеса на рефлексия и обратна връзка след заниманията. По време на частично-присъствения модул участниците ще бъдат подкрепени и активно консултирани при прилагането на усвоените методи в училище.

Продължителност на обучението: 48 часа
Брой кредити: 3
Лектори: д-р Мина Спасова, Ваня Бонева, Геника Байчева
Начин на завършване на обучението: Тест