Одобрена със Заповед № 09-217/02.02.2018 на Министъра на образованието и науката
Кратко описание:

Програмата е насочена към предизвикателствата на педагогическата работа, свързани с равностойното включване в процеса на учене на деца от малцинствени и уязвими групи (деца от социално слаби или нестабилни семейства, етнически малцинства, деца в риск). Програмата предоставя ефективни методи за превенция на отпадане от училище и оказване на подкрепа на учениците от най-уязвимите групи; насочена е към повишаване на мотивацията и постиженията им; към превенция на дискриминационно отношение към деца/ученици, постигане на толерантна учебна среда сред съучениците, учещи в хетерогенна среда. Разглеждат се методите за мотивиране и приобщаване на родителите към образователния процес. Обучението е разпределено в теоретичен (40%) и практичен модул (60%). В първия се представят спецификите на социалните и културните условия на живот на учениците, причините за отпадане от училище и се предлагат иновативни техники за работа с уязвими групи. Онагледяват се с примери от практиката на други учители и от личния опит на обучителите. Практичният модул е насочен към усвояване на умения за подпомагане на социалната и образователна интеграция на децата, посредством набор от иновативни методи на работа: похвати от имидж и форум театър, ролеви игри, решаване на казуси, ненасилствена комуникация. Програмата е базирана на интерактивно учене, посредством методите учене чрез преживяване. Учителите ще могат на практика да тестват нови педагогически техники, които впоследствие да приложат в практиката си.

Продължителност на обучението: 16 часа
Брой кредити: 1
Лектори:  
Начин на завършване на обучението: Презентация; Другo: Решаване на практическа задача.