Одобрена със Заповед № РД09-1724/11.08.2020 на Министъра на образованието и науката
Кратко описание:

Програмата включва теоретична част, състояща се от 24 часа и практическа част също от 24 часа, в съотношение теория към практика 1:1. Предвижда се обучението да има за логически център уникалността на компетентностния подход като възможност за развиване на потенциала на детето в мултикултурна среда и реализирането му чрез продуктивност, конструктивност, сътрудничество, про- активност и доброволчество. Класическият поглед върху мултикултурната среда е фиксиран върху проблеми и предизвикателства, разбирани като трудности, които трябва да бъдат преодолявани чрез образование. Прилагането на компетентностния подход в обучението създава перспектива мултикултурността да се разглежда като възможност за усвояване на знания, умения и компетентности в контекста на насърчаващата и вдъхновяваща различност. В програмата се маркират модели на компетентностния профил на личността на детето и ученика, който компетентностен профил е целеположен в ЗПУО и принадлежащите му Държавни образователни стандарти.

Продължителност на обучението: 48 часа
Брой кредити: 3
Лектори: гл. ас. д-р Елена Петкова
Начин на завършване на обучението: Защита на проект