Одобрена със Заповед № 09-217/02.02.2018 на Министъра на образованието и науката
Кратко описание:

Достъпността и екологичността на електронните учебници и помагала са в унисон с нуждите и очакванията на съвременните ученици. Програмата е насочена към развиване на умения за анализ, оценка и прилагане на електронно учебно съдържание и средства за интерактивното му представяне в контекста на обучението по чужд език. Изложението и задачите са базирани на примери от обучение по английски език. Теоретичната част представя примерни критерии за анализ на урочни единици в електронен формат. Акцентира се на информирания избор на технически решения в съответствие с целите на обучението, учебната ситуация и налично оборудване. Демонстрират се алтернативи за ефективно използване на достъпни средства. Обсъждат се варианти за оптимизиране на обучението по чужд език чрез електронно съдържание чрез различни степени на техническа осигуреност. Практическата част фокусира върху конкретни примери на електронни учебници и демонстрационни уроци. Решават се казуси за представяне на избрани уроци чрез електронно съдържание и с помощта на интерактивна бяла дъска. Присъствената форма е в 100% присъствени занятия в компютърна зала. Дистанционната форма е 100% неприсъствено, в електронна среда, с интерактивни видео занятия и материали в традиционна и електронна форма, онлайн подкрепа и обратна връзка. Всички ресурси и дейности са достъпни и в електронна форма. Частично-присъствената форма е с 50% присъствени занятия, онлайн подкрепа и обратна връзка. Не се изискват специални технически умения.

Продължителност на обучението: 16 часа
Брой кредити: 1
Лектори:  
Начин на завършване на обучението: Защита на проект; Другo: Обратна връзка за проведеното обучение