Одобрена със заповед № РД09-256 / 21.01.2017 на Министъра на образованието и науката
Кратко описание:

Програмата е предназначена за учители по природни науки и информационни технологии от всички степени на средното училище. Насочена е към повишаване равнището на тяхната педагогическа квалификация по отношение на адекватно прилагане и интегриране на новите информационни и комуникационни в учебния експеримент. В теоретичната част от програмата (40 %) се разглеждат възможностите на съвременните компютърни устройства за отчитане на стойности на физични величини посредством сензори. Практическата част (60 %) е свързана с приложение на теоретичните знания. Ще се правят експерименти с помощта на настолен компютър (или лаптоп), микроконтролерна платка Arduino и подходящи сензори. Примерни теми: въведение в микроконтролерите; демонстрация на готови устройства и програмни продукти; често използвани сензори: за температура, влажност, влажност на почва, натиск; ултразвуков сензор за разстояние; микромашинни акселерометър и жироскоп; Автоматизация на дома (пряко свързано с „Интернет на нещата“; Експерименти, свързани с: механика, електричество и магнетизъм, механични трептения и вълни, цветове и цветоусещане (и др. по желание) Забележка: при наличие на желание, заниманията може да включват подготовки на проект и презентации за национални и международни състезания. В началото на курса се провежда разговор с потенциалните участници за установяване на интереси, актуалното ниво на познание и развитие и желание за работа в конкретни насоки).

Продължителност на обучението: 16 часа
Брой кредити: 1
Лектор: д-р Клавдий Тютюлков
Начин на завършване на обучението: Тест