Одобрена със Заповед № 09-217/02.02.2018 на Министъра на образованието и науката
Кратко описание:

Програмата е насочена към модели за насърчаване приобщаването и мотивацията на родителите от уязвими и етнически малцинствени групи към образователния процес, повишаване на ефективността на комуникацията между родители и учители. Програмата цели да представи ефективни методи за изграждане на сътрудничество между учители и родители на деца от уязвими групи, посредством усвояване на нови техники за ангажиране на родителите в учебния процес, с цел подобряване на успеваемостта на децата им. Програмата работи за повишаване сензитивността на учителя спрямо социалните и културни различия в класната стая и влиянието на семейната и социо-културна среда върху постиженията на учениците; предлага методи за справяне с конфликтни ситуации, възникнали между родители и учители, посредством техниките на ненасилствената комуникация. Обучението е разпределено в теоретичен (40%) и практичен модул (60%). Практичният модул предоставя на участниците възможността да усвоят конкретни умения за сътрудничество с родители, посредством набор от иновативни методи на работа: похвати от имидж и форум театър, ролеви игри, решаване на казуси, ненасилствена комуникация. Теоретичният модул ще представи контекст за средата на родители от малцинствени и уязвими групи. Програмата е базирана на интерактивно учене, посредством методите учене чрез преживяване. Учителите ще имат възможност на практика да тестват нови педагогически техники за работа с родители, които в последствие да приложат в практиката си.

Продължителност на обучението: 16 часа
Брой кредити: 1
Лектори:  
Начин на завършване на обучението: Презентация; Другo: Решаване на практическа задача.