Одобрена със Заповед № 09-217/02.02.2018 на Министъра на образованието и науката
Кратко описание:

Програмата е насочена към феномена – агресия в училище. Тя предоставя за педагогическите специалисти допълнителни знания относно: Произхода на агресията; Разпознаването на рисковите деца и ранните “симптоми” на агресивно поведение; Разпознава рисковите деца, които биха били жертва на агресивно поведение; Програмата дава възможност за стратегическо планиране на мерки за дългосрочна превенция на агресивното поведение и в този смисъл е подходяща за директори и зам. директори. От друга страна ще бъдат предоставени и практически програми и методи за превенция на агресивното поведение, които се основават на факта, че целенасочената работа за личностното развитие и социалните умения на учениците, са безспорно необходими мерки за превенция на поведението агресор – жертва. Програмата предоставя практически методи за работа за личностно развитие и социални умения (в т.ч. емоционална интелигентност, комуникативни умения, решаване на конфликти). В този смисъл, програмата е подходяща за психолози, учители и педагогически съветници.

Продължителност на обучението: 16 часа
Брой кредити: 1
Лектори:  
Начин на завършване на обучението: Защита на проект; Презентация; Другo: Идеен проект за специално разработена активност по метода учене чрез преживяване.