Одобрена със Заповед № 09-217/02.02.2018 на Министъра на образованието и науката
Кратко описание:

Съотношението на практическата и теоретичната част е 60 на 40. Програмата се представя от актуални форми на приобщаващото образование, съобразно наредбата за приобщаващо образование от 2017 година, приета с Постановление № 232 на МС на РБ от 20 октомври 2017 година. В теоретичен план, учителите се запознават със същността, структурата и основните моменти на Наредбата. Апробираният педагогически модел се състои от: Педагогически модели, чрез които се осъществява прообщаващото образование в интеркултурна образователна среда. Реализират се идеите за обща подкрепа за личностно развитие на всяко дете, посещаващо детска градина и училище. Практическата част включва работа в групи на учители, спрямо техният профил на компететност и кариерен статус (младши, старши и главни учители) за разрешаване на педагогически казуси и инциденти, свързани с приобщаващото образование, в мултикултурна образователна среда, в зависимост от стратегията за развитието на конкретната детска градина или училище и специфичните особености на отделните деца.

Продължителност на обучението: 16 часа
Брой кредити: 1
Лектори:  
Начин на завършване на обучението: Процесът на обучение може да завършва и със защита на портфолио по поставени педагогически задачи за апробация в педагогическата практика.