Одобрена със Заповед № (tba) на Министъра на образованието и науката
Кратко описание:

Съотношението на практическата и теоретичната част е 60 на 40. Програмата се представя под формата на лекционен диалогичен курс с включени практически упражнения. Тя се съотнася с държавния образователен стандарт: «Статута и професионалното развитие на педагогическите специалисти», «ДОС – Качество» (2016), спрямо Закона за предучилищното и училищното образование (2016). В теоретичен план педагогическите специалисти се запознават с най-новите научни постижения за българската възрожденска просвета и култура, включени в учебното съдържание по история през Възраждането. Придържайки се към изискванията на действащите учебни програми за различните класове от началния, прогимназиалния и гимназиалния етап, в които се преподава българска история (вкл. новите учебни програми за 7 и 10 клас), курсът акцентира върху интерпретирането на просветното движение, както и на познати и по- малко известни паметници на българското възрожденско културно наследство. Разглеждат се и дискусионни въпроси. Представени са както известните културни забележителности на епохата, така и по- малко познати, но свързани с различни теми от учебното съдържание, както и с учебната програма в раздела й «Национално и световно историческо и културно наследство». Практическата част включва работа с конкретни проблемни полета от историята на българската възрожденска култура. Прилагат се интерактивни методи на педагогическо взаимодействие и модели на представяне на дискусионните въпроси.

Продължителност на обучението: 16 часа
Брой кредити: 1
Лектори: проф. д-р Петко Петков
Начин на завършване на обучението: Защита на проект; Презентация