Одобрена със Заповед № РД09-1724/11.08.2020 на Министъра на образованието и науката
Кратко описание:

Програмата идентифицира професионално-педагогическите затруднения, свързани с преодоляване на познавателното изоставане и социалното изключване на децата билингви системата на предучилищното образование. Предлагат се интерактивни образователни модели в детската градина, като се акумулират идеи за справяне със затруднения в развитието на децата билингви, съобразно равнището на комуникативната и лингвистичната им компетентност. Програмата се представя от актуални форми на педагогическо взаимодействие с деца в условията на детската градина по образователно направление : “Български език и литература” /ДОСПО/. Тя е структурирана и по държавния образователен стандарт: «Гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование» /2016/, спрямо законът за предучилищното и училищното образование /2016/ и стратегията на МОН за рано детско развитие. В теоретичен план учителите се запознават с билингвални подходи за усвояване на български език от деца- билингви, чийто семеен и майчин език не е български. Предлага се технология на педагогическата ситуация по български език за деца – билингви. Учителите се запознават с етнолингвистичните основания за усвояване на български език от 3- 7 годишното дете. Практическата част включва групова дейност на учители, спрямо спецификата на етническата общност и група, както и на конкретният майчин или семеен език на детето, различен от българският. Форма – професионално – педагогически тренинг.

Продължителност на обучението: 16 часа
Брой кредити: 1
Лектори: проф. Ирина Колева
Начин на завършване на обучението: Защита на проект; Апробация на билингвален тест за 5-7 годишни деца за усвояване на български фонетични, граматични и морфологични структури; формуляр за обратна връзка.