Одобрена със заповед № РД 09-2882 / 17.07.2017 на Министъра на образованието и науката
Кратко описание:

Обучението е ориентирано към формиране на функционална грамотност и метакогнитивни умения в началното училище. Функционалната грамотност се разглежда в по-широк периметър, очертаващ не само езиковата грамотност, но и цялостното интелектуално и емоционално развитие на ученика. Показани са основните механизми за стабилна концептуализация на езика и изграждане на комуникативните компетентности, които са основен елемент от готовността на ученика да учи и прилага наученото в разнороден познавателен и житейски контекст. Ще бъдат коментирани и параметрите на формиращото оценяване, не само като метод за диагностициране на учебните резултати, но и като стимул за разгръщане на творческия потенциал на малките ученици. Обучението е предимно с практическа насоченост. Ще бъдат създадени условия за пълноценна интерактивност и творческа самостоятелна работа.

Продължителност на обучението: 16 часа
Брой кредити: 1
Лектор: проф. д-р Емилия Василева
Начин на завършване на обучението: Разработка на урок