Одобрена със заповед № РД09-741 / 23.01.2017 на Министъра на образованието и науката
Кратко описание:

Програмата е насочена към обучаване на учителите по природни науки и човекът и природата. В теоретичен план се разглеждат понятията природонаучна грамотност и свързаните с нея математическа и функционална грамотност и предполагането им в съдържанието на учебните програми по природните науки, инструментариума за оценяването им и международните програми, насочени към тяхното оценяване и сравняване. Учителите се насочват към методика на решаване на реални проблеми в обучението, което повишава мотивацията на учениците и реализирането на дейностния подход в обучението. Разглеждат се програмите за международно оценяване на учениците PISA и TIMSS и се анализират задачи от PISA по отношение на ключовите компетентности, които оценяват. Представят се и разработени примерни задачи от авторите с интегрален характер за решаване на реални проблеми. Практикумът за създаване на задачи по зададена тематика се реализира по групи. Всяка група екипно работи по дадена задача и представя решенията си пред останалите, които оценяват и допълват решенията. Практическата част включва екипна дейност на учителите, за създаване на задачи по конкретно учебно съдържание, насочени към формиране на конкретна компетентност. Решенията се представят и се обсъждат и допълват от всички участници. Важна част от практическата дейност е и съставяне на ръководство за оценяване на задачи отворен тип.

Продължителност на обучението: 16 часа
Брой кредити: 1
Лектори: доц. д-р Снежана Томова, проф. д-р Адриана Тафрова-Григорова, доц. д-р Мая Гайдарова
Начин на завършване на обучението: Защита на проект