Одобрена със заповед № РД09-711 / 23.01.2017 на Министъра на образованието и науката
Кратко описание:

Програмата е предназначена за учители по български език и литература 5-12 клас, които преподават в двуезична среда или се интересуват от такова преподаване. Теоретическата част (40%) е ориентирана към новостите в обучението по български език – нови стандарти за учебно съдържание, нови учебни програми, нова наредба за оценяване, нови стратегии, пряко свързани с работата на учителя (стратегия за насърчаване на грамотността). Практическата част обхваща 60% и е свързана с обогатяване и усъвършенстване на академичната, педагогическата, комуникативната и административната компетентност на учителя- българист. Практическата част включва тренинг, чрез който обучаваните учители създават ресурси, нужни за всекидневната работа в двуезична среда, продукти, които да представят в професионалното си портфолио, намират функционално решение на въпроси от обучението по български език в двуезична среда, свързани с подготовка, изнасяне на уроци по български език, рефлексия върху тях, оценяване на учебните резултати на учениците. Дистанционната форма се провежда 100% неприсъствено, в електронна среда, с интерактивни видео занятия и материали в традиционна и електронна форма. Не се изискват специални технически умения и средства.

Продължителност на обучението: 16 часа
Брой кредити: 1
Лектор: проф. д-р Татяна Ангелова
Начин на завършване на обучението: Защита на проект; Презентация; Решен казус