Одобрена със заповед № РД 09-2882 / 17.07.2017 на Министъра на образованието и науката
Кратко описание:

Програмата предлага педагогически техники на работа за: – овладяване на умения за разпознаване на художествен текст; – усвояване на сюжетни и композиционни елементи в художествения текст, – боравене с тропи и фигури (морфологични и синтактични изразни средства); – развиване на образно-емоционалното възприемане на художествения текст чрез различни сетивни опори; – използване на мултимедийни средства за аудиовизуално онагледяване на учебното съдържание; – интегрирано взаимодействие на изкуствата чрез междупредметни връзки в обучението по „Български език и литература“; – интерактивно взаимодействие с художествения текст и преход от образно-емоционално възприемане към словеснотворческа дейност на учениците.

Продължителност на обучението: 16 часа
Брой кредити: 1
Лектор: гл. ас. д-р Юлия Йорданова-Панчева
Начин на завършване на обучението: Презентация; Защита на авторска педагогическа технология, предназначена за урок по литература в начален етап (2.-4. клас)