Одобрена със заповед № РД 09-2882 / 17.07.2017 на Министъра на образованието и науката
Кратко описание:

Сътрудничеството в образователния процес, според Г. А. Цукерман, е: „взаимодействие, в което учителят: а) създава ситуация на необходимост от преустройство на създалите се у детето начини на действие; б) организира учебния материал, ката че детето да открие обективна причина на неговото неумение и компетентност и да се посочи на по-опитния; в) встъпва в сътрудничество с обучаемите само по тяхна инициативи, по въпроси на канкретна помощ, на прави всичко възможно, така че този въпрос да бъде образуван на езика на съдържанието на обучението във вид на хиптеза от недостигащи знания”. В съвременната образователна сестема технологията на образователното сътрудничество се използва като начин за организиране на взаимодействието както на ученика с останалите ученици, така и на учениците с учителя. Резултатът, който се постига, е не само формирането на знания и умения в учебните предмети, но и формирането на способност за сътрудничество, като се вземат предвид желанията и действията на партньора в обучението; способност за разбиране на емоционалното състояние на участниците в съвместното действие; способността да се упражнява инициатива за търсене на информация; способността за разрешаване на конфликти.

Продължителност на обучението: 16 часа
Брой кредити: 1
Лектори: гл. ас. д-р Никола Бенин, Радка Данчовска
Начин на завършване на обучението: Презентация