Одобрена със заповед № РД 09-2882 / 17.07.2017 на Министъра на образованието и науката
Кратко описание:

Програмата е предназначена за учители по английски език, които желаят да разширят теоретичните си познания в областта на преподаването на чужд език с цел обогатяване на набора от методи и техники, които използват при обучението по английски език. Разглеждат се следните теми: „Традиционни“ и „съвременни“ подходи в чуждоезиковото обучение – общ преглед; Интегрирано преподаване на предмет и чужд език – добри европейски и национални практики; Развиване на граждански компетентности със средствата на ЧЕО; Конективизмът и приложението на Web 2.0 инструменти в ЧЕО Програмата завършва с разработване и защита на групов проект за практическо приложение на избран от участниците набор от дискутираните методи и техники. Програмата е подходяща за учители по английски език в начален, прогимназиален и гимназиален етап. Съобразена е с изискванията на образователните стандарти и учебните програми по английски език, влизащи в сила след приемането на ЗПУО.

Продължителност на обучението: 16 часа
Брой кредити: 1
Лектор: Николина Цветкова
Начин на завършване на обучението: Защита на проект