Одобрена със заповед № РД 09-2882 / 17.07.2017 на Министъра на образованието и науката
Кратко описание:

Програмата включва актуална проблематика с практико-приложен характер и е в тясна връзка с необходимите компетентности на учителите по професионална подготовка съобразно техния професионален профил. Съдържа следните теми: 1. Модулният подход в обучението, 2. Дуалната система – същност, специфика и възможностите за приложение у нас, 3. Тестът като инструмент за контрол и оценка на знанията и уменията на учениците, 4. Професионалното портфолио на учителите. В първата тема се разглеждат въпроси, свързани с ключовите понятия, представят се кратки исторически данни за този подход, изяснява се същността на модулното обучение, дейностите по организацията и неговото провеждане. Втората тема разглежда спецификата на дуалната система, европейския опит и възможностите за нейното приложение у нас. В третата тема се разглеждат въпроси, свързани с оценяване на знанията и уменията на учениците, дидактическия тест- възникване и развитие, основни понятия, основни характеристики, типология, основни етапи при създаване на дидактически тестове, априорен и апостериорен анализ, изисквания за оформяне на теста. Четвъртата тема включва въпроси за същността на професионалното портфолио и технология на неговото изготвяне.

Продължителност на обучението: 16 часа
Брой кредити: 1
Лектор: доц. д-р Катя Стоянова
Начин на завършване на обучението: Защита на проект