Одобрена със заповед № РД09-698 / 23.01.2017 на Министъра на образованието и науката
Кратко описание:

Програмата включва теоретична част, състояща се от осем часа и практическа част също от осем часа, в съотношение теория към практика 1:1. Формирането на елементарни математически представи в предучилищна възраст е многопластов продължителен процес. Предвижда се обучението да разкрие спецификата при формиране на знания и умения при петте основни ядра, съобразено с новите образователни изисквания. Уточняват се основни педагогически стратегии при овладяване на количествени, геометрични, пространствени, времеви знания и знания за величини. Усвояват се умения за създаване на игри и упражнения, които имат за цел да подпомогнат познавателния процес на предматематическата подготовка при децата от предучилищна възраст. Акцентира се на възможностите за създаване на плавен преход между детската градина и началното училище.

Продължителност на обучението: 16 часа
Брой кредити: 1
Лектор: доц. д-р Красимира Димитрова
Начин на завършване на обучението: Защита на проект