Одобрена със заповед № РД 09-2882 / 17.07.2017 на Министъра на образованието и науката
Кратко описание:

Програмата е предназначена за учители от всички степени на средното училище. Насочена е към повишаване равнището на педагогическата им квалификация по отношение на планиране, структуриране и осъществяване на учебенпроцес по химия в съответствие със съвременните изисквания у нас и със световната практика по природонаучно образование. Теоретическата част от програмата е ориентирана към: разкриване на връзките между новите стандарти и учебни програми, природонаучната грамотност и съвременни подходи за повишаване на мотивацията на учениците за учене по химия; обогатяване на знанията на учителите за осъществяване на конструктивистки подходи в обучението. Акцент се поставя върху различните форми на оценяване в училище – крайно и формиращо – и значението им както за академичните постижения, така и за подобряване на учебната среда в класната стая. Практическата част включва присъствен тренинг и самостоятелни онлайн дейности, при които участващите педагогически специалисти: предлагат конкретизация на изискванията от новите стандарти и програми в учебни цели за учениците; разработват варианти за постигане наизискванията от новите стандарти и учебни програми чрез различни подходи – решаване на проблеми, изследователски подход, самостоятелно учене, интерактивни методи и др.; предлагат цялостен дизайн на оценяващите дейности по химия, съобразен с новата документация и съвременните световни тенденции.

Продължителност на обучението: 16 часа
Брой кредити: 1
Лектори: доц. д-р Милена Иванова, доц. д-р Елена Бояджиева
Начин на завършване на обучението: Процесът на обучение завършва с представяне и оценяване на портфолиото на всеки участник