Одобрена със заповед № РД 09-2882 / 17.07.2017 на Министъра на образованието и науката
Кратко описание:

Защитата от дискриминация е основно право на човека и всяко демократично, плуралистично общество трябва да гарантира равни права на своите граждани. Въпросът за дискриминационните прояви в училище е предхождащ и тясно свързан актуалния проблем с проявите на насилие и агресия в училищната среда. Програмата се състои от две части – теоретичен и практически модул. 1. Теоретичния модул: се състои от лекционен курс по теми от „Специализиран обучителен модул по антидискриминация за педагогически специалисти“ модел на Комисията за защита от дискриминация. Курсът е инструмент за устойчиво включване на знанията за антидискриминационното право в продължаващото квалификационно обучение на учителите и подобряване на уменията за работа в мултикултурна среда и преподаване по гражданско образование. 2. Практически модул се състои от интерактивно обучение по обучителен пакет „Училища без дискриминация“. Чрез обучението ще усвоят методики за ползване на обучителния пакет „Училища без дискриминация“. Чрез интерактивни упражнения, решаване на казуси, свързани с дискриминационни прояви в училищна среда и решаване на тест за толерантност ще се повиши чувствителността и уменията за разпознаване и предотвратяване на проявните форми на дискриминация. Ще се усвоят знания за ефективна превенция и предотвратяване на дискриминационните прояви между учениците по различни признаци.

Продължителност на обучението: 16 часа
Брой кредити: 1
Лектор: Лало Каменов
Начин на завършване на обучението: Тест; Решаване на творческа задача – изготвяне на модел за организиране на час по толерантност