Одобрена със заповед № РД09-662 / 23.01.2017 на Министъра на образованието и науката
Кратко описание:

В теоретичната част на програмата се разглежда исторически създалото се културно многообразие на българския народ, като се разкриват предпоставките за това. Накратко се изясняват проблемите с етническия състав на българския народ. Представя се социалната структура на отделните етнически групи и различните модели на семейно-родова общност. Разглеждат се системите на кръвно и некръвно родство и роднински наименования. Проследява се ролята и мястото на мъжа и жената в семейната общност. Разкрива се какво е отношението към децата и моделите за тяхно възпитание в семейството. Подробно се представят и разглеждат основни обичаи и обреди в живота на индивида, като родилни, сватбени, погребални и поменални и пр., практикувани при различните етнически и религиозни общности. Това създава ясна представа за модела на възприемане на света и поведение на отделния индивид от различни общности. На тази стабилна теоретична основа се осъществява практическата част от обучението, която стъпва на индивидуалното, груповото и регионално познание на обучаемите по разглежданите теми. Посредством структурирани дискусии по предварително зададени теми, обвързани с общностите в региона, SWOT анализ на проблемни теми, свързани с образованието в мултикултурна среда, търсене на решения на частни за дадено училище проблеми, чрез метода 635, се постига трайно практическо усвояване на преподаваната материя и осмисляне на нейните широки възможности за въвеждане в работата на всеки обучаем.

Продължителност на обучението: 16 часа
Брой кредити: 1
Лектор: доц. д-р Джени Маджаров
Начин на завършване на обучението: Тест