Одобрена със заповед № РД 09-2882 / 17.07.2017 на Министъра на образованието и науката
Кратко описание:

Програмата е предназначена за учители от всички степени на средното училище. Насочена е към повишаване равнището на педагогическата им квалификация по отношение на изграждане на умения у учениците за самооценка, самокритичност и самоусъвършенстване. Теоретическата част от програмата е ориентирана към: запознаване на педагогическите специалисти с основни теоретични аспекти на процеса на самооценяването и на самооценката като част от личностните структури; разкриване на възможностите на нормативната документация за формулиране на критерии и индикатори за самооценяване на учениците. Практическата част от програмата е свързана с обогатяване и усъвършенстване на педагогическата, комуникативната и административната компетентност на специалистите.Тя включва тренинг, при който участващите педагогически специалисти: оценяват възможностите на различни педагогически подходи за развитие на уменията за самооценяване на учениците; създават и обсъждат ресурси и инструменти за проследяване напредъка на учениците, за самооценяване на индивидуална работа, свързана с изпълнение на дейности при решаване на задачи и усвояване на учебно съдържание, при формиране на отношение към ученето, за самооценяване в работа по групи.

Продължителност на обучението: 16 часа
Брой кредити: 1
Лектори: доц. д-р Милена Иванова, доц. д-р Елена Бояджиева
Начин на завършване на обучението: Процесът на обучение завършва с представяне и оценяване на портфолиотонавсеки участник