Одобрена със заповед № РД 09-2882 / 17.07.2017 на Министъра на образованието и науката
Кратко описание:

В съвременното образователно пространство се оформя нова методология – образование за толерантност, чрез знанието за религията като модел и потребност на едно мултикултурно и мултирелигиозно общество и то във времето когато съвременните конфликти ескалират на религиозна основа. Това знание е ориентирано към образа на подрастващия – за развитие на ценностна идентичност. Програмата акцентира не просто върху знанието за религиите, а върху техните различия имайки за изходен принцип не само конфесионалните догмати, но и общокултурни въпроси свързани с междуличностните отношения на учащите. Актуалността на подобен подход е в разбирането, че спецификите на религиозния образователен контекст са начин за предаване на културните и национални традиции в съвременния свят. Тематизира се казуса: възможен ли е диалог между религиите и ако е възможен то какъв може да бъде този диалог? В теоретичен план учителите се запознават със съвременните подходи за интерпретиране на актуалните за нашето съвременно общество традиционни религиозни конфесии, така и за актуалните нетрадиционни религиозни групи, които проявяват интерес в сферата на училищното образование. Практическата част включва групова дейност на учители, спрямо техният профил на компететност и кариерен статус за разрешаване на самостоятелни творчески задачи в мултикултурна образователна среда, в зависимост от ценностните ориентации на етническата общност и техните религиозни традиции.

Продължителност на обучението: 16 часа
Брой кредити: 1
Лектор: проф. д-р Иван Камбуров
Начин на завършване на обучението: Обучението завършва със сертификат