Одобрена със заповед № РД09-727 / 23.01.2017 на Министъра на образованието и науката
Кратко описание:

Радикалните промени в информационните и комуникационни технологии (ИКТ) доведоха до промени в начина на живот, работа и учене. Това поражда необходимостта от учене през целия живот и предлагане на голямо разнообразие от образователни услуги, като форма, съдържание и методология. Програмата е насочена към повишаване на професионалната квалификация на учителите в съответствие със Закона за предучилищното и училищно образование и критериите за атестиране. В теоретичната част е акцентирано върху: педагогика на електронното обучение; запознаване с добрите практики при създаване на електронно учебно съдържание; подходи за подобряване качеството на образование и обучение, насочено към хармонизиране с Европейските измерения на образование и потребности на пазара на труда. Практическата част набляга върху запознаване и приложение на съвременни ИКТ средства и иновативни методи за обучение на ученици, с акцент върху презентиране, моделиране и визуализиране на електронно съдържание, количествени методи за анализ, работа с електронни библиотеки. При завършване на обучението, участниците ще могат прилагат съвременни интерактивни ИКТ в разработване на учебно съдържание в традиционна и електронна форма, ориентирано към специфични групи обучаеми в системата на основното и средно образование.

Продължителност на обучението: 16 часа
Брой кредити: 1
Лектори: доц. д-р Кирил Късев, доц. д-р Мария Ненова
Начин на завършване на обучението: Защита на проект