Одобрена със заповед № РД09-681 / 23.01.2017 на Министъра на образованието и науката
Кратко описание:

Програмата е в съответствие с новата структура на средното образование, която предвижда втори гимназиален етап, посветен на профилираното обучение. Инспирирана е от диагностицирани потребности на учителите за създаване на модели за профилирано обучение, за подготовка на ученици за състезания, олимпиади и осигуряване на плавен преход между средното и висше училище. В теоретичен план учителите се запознават с новата концепция за профилирано обучение, същността на модулите в учебната програма за профил и тяхното съотношение, както и с различни модели на подготовка на учениците с изявени интереси към биологията. Акцентира се на развитие на ключови компетентности у учениците, свързани със самостоятелна работа и работа в екип, с формиране на умения за приложение на научния подход при разработването на даден проблем. Обръща се внимание на етапите на научното изследване, формулирането на хипотези, натрупване на факти и тяхната интерпретация, методите за верификация на хипотезите. Учителите се запознават и с инструментариума за оценяването на знания и умения в международни състезания, като се сравняват с изискванията в нашата образователна ситема. Практическата част включва екипна дейност на учителите, за създаване на задачи по конкретно учебно съдържание, насочени към формиране на конкретна компетентност. Решенията се представят и се обсъждат и допълват от всички участници. Важна част от практическата дейност е и съставяне на ръководство за оценяване на задачи отворен тип.

Продължителност на обучението: 16 часа
Брой кредити: 1
Лектори: проф. д-р Наташа Цанова, доц. д-р Надежда Райчева, гл. ас. д-р Иса Хаджиали
Начин на завършване на обучението: Защита на проект