Одобрена със заповед № РД09-684 / 23.01.2017 на Министъра на образованието и науката
Кратко описание:

Програмата е предназначена за педагогически специалисти – учители в специфично-предметните направления биология, химия и физика в средното училище. Насочена е към повишаване равнището на професионални компетентности, свързани с усъвършенстване на педагогическата практика и професионалното развитие в съответствие със Закона за предучилищното и училищно образование (2016 г.) и критериите за атестиране. Център в програмата е педагогическата рефлексия, представена като същност, структура и развитие, специфика на видовете рефлексия според времевата ориентация в дейността на учителя (рефлексия до действие, рефлексия в действие и рефлексия над действие), същност и функциониране на рефлексивните умения. Анализират се спецификата и видове инструменти за измерване на рефлексивни умения. Предвидените в програмата индивидуална и групова дейност на учителите са насочени към конструиране на различни видове задачи за формиране на рефлексивни умения по отношение на планирането, провеждането и самоконтрола и адаптацията на собствената педагогическа дейност.

Продължителност на обучението: 16 часа
Брой кредити: 1
Лектори: проф. д-р Наташа Цанова, доц. д-р Надежда Райчева, доц. д-р Снежана Томова, гл. ас. д-р Иса Хаджиали
Начин на завършване на обучението: Защита на проект