Одобрена със заповед № РД09-1300 / 26.01.2017 на Министъра на образованието и науката
Кратко описание:

Програмата се фокусира върху интерпретиране на личните, социалните, комуникативни и педагогически компетенции на учителите в предучилищното и в началното образование като основа за изграждане на ключовите за образованието в детските градина и в училищата европейски компетенции на децата/учениците. Анализира се мястото на личните, комуникативните, социалните компетенции в стандартите за съответните етапи, засягащи предучилищното и началното образование. Прави се връзка с изискванията на програмните системи и на учебните предмети за актуализиране и/или усъвършенстване на придобити и/или придобиване на нови допълнителни компетентности, което осигурява съответствие с професионалния профил на изпълняваната длъжност, с професионалното развитие на педагогическия специалист. Преоткриването на компетентностите чрез образователните стандарти за предучилищно образование, за начално образование по отделните направления/учебни предмети изисква способност за междупредметни връзки в структурирането на образователно съдържание, на форми и методи за интеракция в двата етапа за постигането на резултати в интегриране на модели за добри практики.

Продължителност на обучението: 16 часа
Брой кредити: 1
Лектори: проф. д-р Весела Гюрова, проф. д-р Димитър Гюров
Начин на завършване на обучението: Презентация