Одобрена със заповед № РД09-696 / 23.01.2017 на Министъра на образованието и науката
Кратко описание:

Програмата е предназначена за педагогическите специалисти – учители и директори за повишаване на квалификацията си по чл. 43 (1, 2). Фокусира се върху промените в ЗПУО през първите седем години от живота на детето, свързани с прехода му в училищно обучение. Интерпретира съответствията на основни положения в ЗПУО и ДОСПО, като ги отнася към класически европейски и национални концепции за функциониране на детската градина като образователна институция в обединена Европа. Диференцират се параметрите на програмната система не само като примерни указания за представяне, а като иновативни етапи на структурирането на визия за промяна на образователните приоритети в детството, очертани от образователната стратегия. Върху примери на добри практики у нас и в европейския опит специализантите сравняват образователни и програмни системи, като се обвързват с тенденциите на промяна спрямо позицията на детето във връзка с новото законодателство и новата позиция на деца и родители като активни субекти. Като ефект се търси усъвършенстването на положителен професионален опит, обсъждането на актуални тенденции и прилагане на иновативни технологии и практики в предучилищното образование съобразно ЕКР/НКР за ученето през целия живот.

Продължителност на обучението: 16 часа
Брой кредити: 1
Лектори: проф. д-р Весела Гюрова, проф. д-р Димитър Гюров
Начин на завършване на обучението: Презентация