Одобрена със заповед № РД09-634 / 22.01.2017 на Министъра на образованието и науката
Кратко описание:

Програмата се представя от функционален и SWOT анализ на програми, програмни системи и учебни комплекти в системата на предучилищното образование, в условията на детската градина. Учителите се запознават с технологии на основни и допълнителни форми на педагогическо взаимодействие , в условията на детската градина. Ситуацията, като основна форма на педагогическо взаимодействие. Технология на допълнителни форми на педагогическо взаимодействие. В теоретичен план учителите се запознават с основните положения и аспектите на рефлексивният и ценностно – ориентираният подход, по националната стратегия за ученее през целия живот / 2016 -2020/ и ДОСПО /2016/, спрямо закона за предучилищното и училищното образование /2016/. На учителите се предлага примерна апробирана педагогическа технология на ситуацията и ателието, реализираща идеите и компетентностите на детския учител по ДОСПО и ДОССРПС. Практическата част включва дейности в групи на учители, спрямо техният профил на компететност и кариерен статус за разработване на примерни основни и допълнителни форми на педагогическа взаимодействие в условията на авторски и традиционни детски градини, взависимост от стратегията за развитието на детската градина и избраната от нея програмна система.

Продължителност на обучението: 16 часа
Брой кредити: 1
Лектор: проф. д-р Ирина Колева
Начин на завършване на обучението: Защита на проект