Одобрена със заповед № РД 09-2882 / 17.07.2017 на Министъра на образованието и науката
Кратко описание:

Програмата представя синтезиран и целенасочен преглед на основните проблеми от историята на Западна Европа, Централна Европа и Средиземноморието. Разглежда се историята на водещите западноевропейски държави като Франция, Англия, Свещената Римска империя (Германия, Италия, Централна Европа), страните от Пиренейския полуостров. Курсът предвижда специално място за някои общи за западния свят проблеми като кръстоносното движение, развитието на феодализма, възраждането на градския живот, Папството и неговата еволюция. Програмата отделя сериозно внимание за изясняване на приликите, разликите, конфликтите и взаимодействията между католицизма, православието и исляма в интеркултурна училищна среда. Тя използва актуалните форми на педагогическо взаимодействие с учениците по държавния образователен стандарт: « Гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование» /2016/. Учителите се запознават с интерактивни методи на обучение. Практическата част включва групова дейност на учители, спрямо техният профил на компететност за разрешаване на самостоятелни творчески задачи в интеркултурна образователна среда, в зависимост от ценностните ориентации на религиозната/етническата общност или група.

Продължителност на обучението: 16 часа
Брой кредити: 1
Лектор: д-р Никола Дюлгеров
Начин на завършване на обучението: Процесът на обучение завършва със защита на самостоятелна – творческа задача