Одобрена със заповед № РД09-704 / 23.01.2017 на Министъра на образованието и науката
Кратко описание:

Учебната програма е предназначена за педагогически специалисти за работа с деца/ученици със специални образователни потребности в масови образователни институции, насочена към осмисляне на визията, политиките и добрите практики на приобщаващото образование на деца/ученици със специални образователни потребности. Програмата съдържа: теоретична част (8 часа) и практическа част (8 часа), като съотношението между тях е 1:1.

Продължителност на обучението: 16 часа
Брой кредити: 1
Лектор: доц. д-р Хрисула Недялкова
Начин на завършване на обучението: Текуща оценка по задачите за самостоятелна работа