Одобрена със заповед № РД09-687 / 23.01.2017 на Министъра на образованието и науката
Кратко описание:

Програмата е предназначена за педагогически специалисти – учители по биология в средното училище. Насочена е към повишаване равнището на професионални компетентности, свързани с усъвършенстване на педагогическата им практика в съответствие със Закона за предучилищното и училищно образование (2016 г.) и ДОС за гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование Програмата е ориентирана към уменията и дейностите на учителите, заложени в ДОС за общообразователна и профилирана подготовка и интегралния по своя характер ДОС за гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование. Център в програмата е същността на приложната екология и пренамирането й като знание в учебните програми по биология – общообразователна и профилирана подготовка. Екологичното знание е представено като основа, определяща природозащитното поведение на личността, оценка на последствията от човешката дейност, защита, подобряване, управление и разумно използване на природните ресурси. В програмата са включени индивидуална и групова дейност на учителите, съотнесена към основни концепции, принципи и понятия в екологията. Самостоятелната работа и работата по групи е насочена към формиране на умения за приложение на научния подход при разработването на даден проблем. Основен център са етапите на научното изследване, формулирането на хипотези (обмисляне и формулиране на предположения), натрупване на факти и тяхната интерпретация, методите за верификация на хипотезите.

Продължителност на обучението: 16 часа
Брой кредити: 1
Лектор: маг. Владимир Стефанов
Начин на завършване на обучението: Защита на проект