Одобрена със заповед № РД 09-2882 / 17.07.2017 на Министъра на образованието и науката
Кратко описание:

В съвременните условия на интензивен бит и също така интензивна комуникация, интонационния рисунък на речта губи позиции. Децата също стават част от този процес. И при тях все повече се налага информативната реч – максимално лишена от интонации. . Така изчезва емоцията на речта, която се изразава чрез интонацията и е основен носител на информация за душевното състояние на общуващите. Но децата и подрастващите все още на подсъзнателно ниво приемат послания, които се носят от интонацията при словесното общуване. Тя остава основен комуникационен код. Именно това противоречие се превръща в основен конфликт при комуникацията учител – дете. Липсата на интонационна комуникация, така необходима за всеки човек, често води до грешни послания. А когато се чувстват неразбрани, децата, особено по-малките, реагират с агресия. Задачата на програмата е да насочи вниманието на работещите с деца към този конфликт и да посочи модели за разрешаването му. Практическото приложение се изразява в подобряване комуникацията учител-дете, което довежда до изграждане и укрепване доверието между тях и до намаляване агресията сред децата.

Продължителност на обучението: 16 часа
Брой кредити: 1
Лектор: доц. д-р Катерина Илкова
Начин на завършване на обучението: Публично представяне на художествен текст, при което обучаващите се демонстрират усвоените по време на курса умения